We zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen voor zover we kunnen. In deze verklaring lichten we graag onze aanpak daarvoor toe. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u ons toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor onze dienstverlening. Laat u het ons weten als u hier anders over denkt?

1. Inleiding

Woonsupportplus is een partner voor o.a. woningcorporaties, gemeenten en aannemers op het gebied van communicatie en sociale projectbegeleiding. Uitgebreide informatie over onze dienstverlening is te vinden op www.woonsupportplus.nl. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en klantinformatie is voor ons van groot belang. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor doelen die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn toegestaan. We hebben voor verschillende doelen (telkens projectgerelateerd) soms persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld voor het leveren van diensten zoals met u of uw kopers/huurders overeengekomen en voor activiteiten die plaatsvinden voorafgaand aan het leveren van onze diensten (zoals het maken van een offerte of het sturen van informatie ter voorbereiding op een project). De verwerking van de gegevens is dan noodzakelijk om u goed van dienst te zijn. We hebben informatie nodig van zowel opdrachtgever, maar ook van huurders of kopers, behorend bij een bepaald project.

2. Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?

Woonsupportplus verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Namen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bankrekeningnummers

We bewaren bovenstaande gegevens om:

 1. Om onze diensten aan u te kunnen leveren. Bijvoorbeeld om:
  • U informatie te geven over onze dienstverlening als u daar om vraagt.
  • Een offerte uit te brengen en hier vervolgens uitvoering aan te geven.
  • De relatie met u en uw huurders/kopers te onderhouden in het kader van de samenwerking.
  • Om een factuur te sturen en te verwerken.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 2. Als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen in te kunnen schakelen om een aspect of deel van de dienstverlening voor u uit te voeren. Dit doen we alleen als u ons daar expliciet toestemming voor geeft. Dit kan bijvoorbeeld een onderaannemer zijn of een ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een online leverancier voor bijv. onze app Woonsupportplus of de Woonsupportplus -markt. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, zijn we met hen de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen overeengekomen om te zorgen dat deze derden uw gegevens en die van uw huurders of kopers alleen gebruiken of verwerken voor de met ons afgesproken doeleinden.
 3. Contact met u (nooit met uw huurders of kopers) op te nemen voor marketingdoeleinden. Uiteraard kunt u zich daar op elk gewenst moment weer voor afmelden.
 4. Ze om juridische en/of wettelijke redenen te delen met derden, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte. Of als we van mening zijn dat toegang tot de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van Woonsupportplus, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

3. Bewaren persoonsgegevens

We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens en (factuur)gegevens van onze opdrachtgevers bewaren we maximaal 7 jaar in onze administratie na de laatste activiteit.
Op uw verzoek kunnen we al de huurders- of kopersgegevens direct na een project uit ons bestand verwijderen. We zorgen er in ieder geval voor dat deze gegevens niet meer online zijn opgeslagen.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Woonsupportplus verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

5. Inzage, bewaartermijn en beveiliging dossier

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Woonsupportplus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die we van u of uw kopers en/of huurders beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de desbetreffende gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van de gegevens sturen naar fgommers@wsplus.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .
Woonsupportplus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

6. Website

Voor de website van Woonsupportplus wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten aanzien van het gebruik van de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden. Onze website gebruikt slechts functionele cookies (deze worden gebruikt voor het optimaal functioneren van onze website en voor het onthouden van voorkeuren of bestellingen, zoals het ‘winkelmandje’ bij de Woonsupportplus -markt. De cookies om de statistieken bij te houden, hebben weinig tot geen risico voor uw privacy. Mocht u hier anders over denken, verzoeken we u ons dit te melden.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Woonsupportplus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via fgommers@wsplus.nl.

8. Vragen, verzoeken of klachten

We hopen u hiermee zo te hebben geïnformeerd, dat u een helder beeld heeft van wat we met de gegevens doen, die we van u ontvangen. Als u hier een vraag, verzoek of klacht over heeft, kunt u contact met ons opnemen via fgommers@wsplus.nl of het algemene nummer 076-887 59 16.

Met vriendelijke groeten,

Team WoonSupportPlus